YIN600-R

RTK 惯性组合导航系统

 

● 厘米级定位精度

● 俯仰/横滚精度0.1°

● RTK惯性组合导航

● 双频RTK

● IP67防护等级

● 全温域校准

 

   

 

了解详情

● 俯仰/横滚精度 0.3°

● 航向精度 0.8°

● 小尺寸 37 mm × 24 mm

● 全温域校准

● 工业级

了解详情

YIS300-A / YIS300-V

工业级姿态传感器

 

了解详情

YIS500-N

卫星-惯性组合导航系统

 

● 卫星-惯性组合导航

● 俯仰/横滚精度0.1°

● 战术级惯性传感器

● IP67防护等级

● 全温域校准

 YIS100-V

工业级姿态传感器

 

● 俯仰/横滚精度 0.5°

● 航向精度 1°

● 超小尺寸 9.5 mm × 9.5 mm

● 支持SMT贴片

● 出厂校准

● 工业级

 

了解详情